Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Zamišljeno je da se projekt provodi u 3 etape. Početak prve etape projekta je planiran za 1. srpnja 2023. i obuhvaća aktivnosti kontaktiranja i uspostave suradnje sa Srednjom školom Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica i PPS Galeković u Majuru gdje učenici koji se obrazuju za zanimanje stolara obavljaju učeničku praksu. Nakon predstavljanja projekta lokalnim partnerima i dogovorene suradnje pristupiti će se izradi plana izgleda učionice, nadstrešnice i edukativnih ploča te nabavi potrebnog materijala za realizaciju ovih aktivnosti. Planirana je i izrada nekolicine koševa za korisni i miješani otpad koji bi bili postavljeni uz stazu i učionicu, ako će navedeno biti moguće financijski realizirati. Završetak prve etape planiran je do 1. rujna 2023. Druga etapa projekta započinje pripremanjem terena za učionicu u prirodi, a gdje će učionica i nadstrešnica biti smještene. Aktivnosti druge etape projekta provode se u suradnji s učenicima stolarima Srednje škole Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica koji praksu obavljaju u PPS Galeković u Majuru te obuhvaćaju obradu drvnog materijala i izradu drvene konstrukcije za nadstrešnicu, klupa, stolova i edukativnih ploča; organizaciju prijevoza gotovih proizvoda te postavljanje učionice u prirodi i edukativnih ploča u dvorište Osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani. Također aktivnosti druge etape obuhvaćaju i promociju projekta „Stanište prirodnog inženjera“ medijima i široj lokalnoj zajednici. Predviđeno je da će druga etapa Projekta trajati od 1. rujna 2023. do 1. listopada 2023. U aktivnosti obuhvaćene trećom fazom projekta biti će izravno uključeni učenici i djelatnici Osnovne škole Katarina Zrinska Mečenčani. Treća faza obuhvaća planiranje i nabavu raznih materijala – pijesak, šljunak, oblutke raznih veličina, drvo, cigle, crijep, gumu, travu i sl., potrebnih za izgradnju senzomotoričke staze. Nakon nabave materijala krenuti će se planirati izgled staze nakon čega će učenici i djelatnici zajedno izgraditi senzomotoričku taktilnu stazu od školske zgrade, uz edukativne ploče do učionice u prirodi i potoka Plavićevca. Nakon završetka radova, planirano je izvještavanje lokalne zajednice putem mrežnih stranica škole i mrežnih stranica lokalnih portala o realizaciji cjelokupnog projekta. Planirano je da će treća, završna etapa projekta trajati od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.
Saznaj više
Staza prirodnog inženjera.jpg
KAMPIRANJE - dolazak u kamp, organizacija vremena, dogovor oko poslova, raspremanje, spremanje svojih stvari. EDUKACIJE - edukacije o zaštićenim biljkama i životinjama na području PP Papuk, upoznavanje životinja koje borave u rijeci, potoku, edukacije o biljkama i načinu sadnje ČIŠĆENJE OKOLIŠA - radne akcije na području općine Voćin (čišćenje i razvrstavanje otpada) SADNJA BILJAKA - u prostoru dvorišta DVD-a Voćin sadnja ukrasnog bilja, cvijeća, uključivanje djece u odabir biljaka i sadnju, također u kupnju klupe ili ljuljačke
Saznaj više
logo DVD VOĆIN.jpg
Prva faza projekta uključuje edukaciju iz područja komunikacijskih vještina prema metodologiji NLP-a u organizaciji tvrtke Motiva. Program se provodi po međunarodno licenciranom programu, a edukator je pedagoginja i certificirani NLP trener s dugogodišnjim iskustvom, Koraljka Martić. Metodologija NLP-a temelji se na sposobnosti osvješćivanja načina na koje primamo informacije iz okoline, pruža uvide u veze između misli, osjećaja i ponašanja te nudi niz naprednih komunikacijskih modela primjenjivih u svakodnevnim životnim situacijama. NLP tehnika razvija strategije reagiranja na okolnosti na koje ne možemo utjecati i kao takva može biti uvelike korisna svim učenicima osnovnoškolske dobi jer osnažuje pojedinca/učenika, razrednu klimu i pojačava osjećaj privrženosti školi. U navedenu edukaciju uključujemo stalnozaposlene učiteljice u školi koje će prenijeti nova znanja ostalim djelatnicima. Edukacija traje 130 sati. U drugoj fazi, provodimo radionicu "Školska-klima-mijenja" tijekom koje učenike upoznajemo s novim učinkovitim komunikacijskim obrascima, razgovaramo o značaju školskog vrta kao prostoru za učenje u prirodi i igru. Detaljnije se fokusiramo na same klimatske promjene, klimatskih utjecaja i što možemo, kao pojedinci, učiniti kako bismo smanjili negativan utjecaj čovjeka na životnu sredinu. U projekt uključujemo članove uže obitelji i širu zajednicu jer u suradnji sa stručnom suradnicom, knjižničarkom, izdajemo informativnu brošuru namijenjenu njima, dok smo u suradnji sa stručnom suradnicom, socijalnom pedagoginjom, planirali održati tematske roditeljske sastanke za roditelje. Osim aktivnosti koje pripomažu boljem upoznavanju i boljoj komunikaciji, u rad uključujemo ekološke teme stoga je projekt nazvan„Brain garden“, a jedna od radionica "Školska-klima-mijenja" jer kroz ove etape nastojimo promijeniti školsku klimu nabolje. Zaključno i najvažnije, kroz projekt ćemo doznati više o različitim obrascima, osobnosti, kako najbolje učiti, prihvaćanju različitosti, rješavanju sukoba na nenasilan način te klimatskim promjenama i klimatskom otisku.
Saznaj više
os centar.png
Projekt "Reciklažom do kazališta" provodi se kroz tri etape: 1) edukativno podučavanje ciljane skupine, svi učenici prvih i drugih razreda Osnovne škole Vrgorac u Vrgorcu, ukupno najviše 100 učenika. Na satu prirode i društva održati će se edukativno ekološko predavanje prilagođeno učeničkoj dobi te podijeliti edukativan letak o važnosti recikliranja i brizi o okolišu. Učenicima ciljanih skupina podijelit će se pozivnica za dolazak na dječju kazališnu predstavu ekološke teme koja će se održavati u gradskom parku u Vrgorcu (Park 4. gardijske brigade-Pauci, Hrvatskih velikana 1, Vrgorac) na kojoj će biti opisani uvjeti ulaznice. Umjesto novčanog plaćanja ulaznice učenici će morati ponijeti jedan komad smeća kojeg će na postavljenom reciklažnim punktovima u parku (urbana garnitura-kante za otpatke i recikliranje) razvrstati u otpad u za to označene kontejnere. 2. Ugovaranje i provedba usluge izvedbe dvije kazališne dječje ekološke predstave (jedna predstava za učenike prvih razreda, druga za učenike drugih razreda). Uređenje bine i sjedećih gledateljskim mjesta u gradskom parku, osiguravanje strujnog priključka, uređenje prostora Nabavka i postavljanje tri urbane garniture-kante za otpatke i recikliranje na frekventna ulazna mjesta u područje održavanje kazališnih predstava. Briga o pravilnom razvrstavanju otpada učenika prilikom ulaska. 3. Podijela evaluacijskih zabavnih listića ciljanoj skupini učenika nakon održavanja prve i druge etape projekta. Provedba njihove analize i rezultata uspješnosti provedbe projekta.
Saznaj više
Reciklažom do kazališta JPG.jpg
Prva etapa projekta: razraditi projekt s odgovornim osobama Osnovne škole Vežica, koje su njihove potrebe u ozelenjavanju školskog okoliša Druga etapa: sa profesionalcima hortikulturalne struke održati savjetovanje koje su to biljke i stabla koja bi bila primjerena okolišu, održivosti, kvalitetnom razvoju s obzirom i ovisno o kvaliteti zemlje, same građevine škole i okolnog prostora Treća etapa: s profesionalnom PR službom dogovoriti načine i oblike objavljivanja i oglašavanja projekta Četvrta etapa: u rujnu i listopadu 2023. bi se pristupilo s detaljnim objavama na društvenim mrežama. Na radio mrežama i tv mrežama objavila bi se detaljnija priopćenja o akciji . Peta etapa: odrediti točan datum održavanja akcije/projekta i finalne pripreme Šesta etapa: održavanje same akcije/projekta zajedno s učenicima O.Š. Vežica i profesionalnim djelatnicima rasadnika koji bi nam i pomogli svojim savjetima pri samom ozelenjavanju okoliša O.Š. Vežica Sedma etapa: objava svih vizualnih i audio materijala na svim mrežama koje koristi udruga
Saznaj više
logo za natječaj.jpg
Projekt se sastoji od nabave potrebne opreme solarnog toplinskog sustava, izrade dijela kosog krova na koji se montiraju kolektori te strojarskih radova na montaži i povezivanju sustava. Nabava potrebne opreme solarnog toplinskog sustava Prvi korak je dimenzioniranje sustava prema broju korisnika i potrošnji tople vode. U našem slučaju je to obiteljska kuća s četiri člana u domaćinstvu. Za „orijentacijsko dimenzioniranje“ solarnog sustava s pločastim kolektorima za pripremu potrošne tople vode (PTV) u obiteljskim kućama mogu se koristiti sljedeće vrijednosti: - površina kolektora: 1 do 1,4 m2/osobi, - volumen spremnika: 60 do 80 l/m2 kolektora (na kontinentu), - dnevna potrošnja tople vode oko 50 l/osobi, - temperatura potrošne tople vode 45 °C. Prema navedenim parametrima odabire se standardni sustav za obiteljske kuće koji uključuje dva pločasta kolektora i monovalentni spremnik zapremine 300 litara. Izrada dijela (replike) kosog krova Učenici stolarske struke izrađuju repliku kosog krova na koji će biti ugrađeni solarni kolektori. Krovna konstrukcija radi se od drvene građe, prema pravilima struke, s pokrovom od crijepa. Dimenzije krova su 3,5 m s 2,5 m. Strojarski radovi na montaži i povezivanju sustava Strojarski radovi počinju montažom dva pločasta kolektora na kosi krov. Za cijevni spoj kolektora i solarne pumpne grupe koriste se fleksibilne solarne cijevi 2 u 1 (DN 10), a za spoj solarne pumpne grupe i ekspanzijske posude koriste se inox cijevi 3/4". Spoj spremnika i solarne pumpne grupe izvodi se Cu cijevima d22 s potrebnim fitinzima, spojnim i montažnim priborom. Električnim ožičenjem povezuje se upravljačka jedinica (solarni regulator) s osjetnicima temperature na kolektorima i spremniku te sa solarnom pumpnom grupom. Završetkom montažnih radova puni se spremnik hladnom vodom preko prethodno postavljenog seta ulaza hladne vode. Punjenje solarnog sistema izvodi se preko PP slavine prvo sa vodom kako bi se utvrdila nepropusnost. Ukoliko se utvrdi nepropusnost, sistem se puni solarnom tekućinom, uz pomoć pumpe, preko PP slavine na povratnom vodu. Nakon odzračivanja sustava, isti se pušta u probni rad. Tijekom probnog rada vrše se mjerenja protoka, temperature, solarnog prinosa, ispunjava se protokol za puštanje u rad i ovjerava garancija te se sustav predaje na korištenje krajnjem korisniku uz davanje uputa za rad. U našem slučaju to bi bili učenici smjera instalater kućnih instalacija koji bi taj sustav nakon navedenih mjerenja i provjera koristili kao nastavno učilo.
Saznaj više
IOŠ-NG.png
Slične, a toliko različite Učenici s učiteljicom biologije istražuju o biljkama svog zavičaja. Metodom “oluja ideja” učenici na ploču zapisuju sve biljke kojih se mogu sjetiti, a koje rastu na području općine Veliko Trojstvo. Svoj popis nadopunjuju istraživanjem dodatne literature. (Nakon što su učenici sastavili popis biljaka, istražuju o svakoj biljci pojedinačno. Istražuju o trajanju životnog ciklusa pojedine biljke, vrsti cvijeta ili cvata, plodovima te životnim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za preživljavanje biljke. S obzirom da je glavna aktivnost projekta izrada domaćih čajeva, učenici istražuju koje od istraženih biljaka mogu upotrijebiti za izradu čajeva i na koji način.) Učenici na temelju sakupljenih rezultata svog istraživanja izrađuju knjižicu o biološkoj raznolikosti Velikog Trojstva pod naslovom: Bilo Bilogore. S koljena na koljeno Učenici s učiteljicama i ravnateljicom organiziraju radionicu s mještanima starije životne dobi. Mještani koji su iskusni u proizvodnji domaćih čajeva učenike podučavaju načinima branja, sušenja i skladištenja biljaka pogodnih za izradu čaja. Na temelju knjižice Bilo Bilogore učenici s mještanima sastavljaju popis biljaka od kojih bi se mogao raditi čaj. Idi pa vidi Kako radionica ne bi ostala samo u učionici, učenici sa svojim učiteljicama i uz suradnju mještana odlaze na terensku nastavu kako bi istražili lokacije na kojima rastu biljke potrebne za izradu čajeva. Učenici svaku biljku fotografiraju te zapisuju lokaciju. Učenici nakon terenske nastave izrađuju fotoherbarij s biljkama za izradu čajeva. Moraš skupit’ sve Učenici po mjesecima u kojima pojedina biljka lista, cvijeta ili stvara plodove odlaze na branje u sklopu izvannastavnih aktivnosti ili nastavnih sati u kojima bi to bilo primjereno i u skladu s Kurikulumom određenog predmeta. Također, u dogovoru s roditeljima učenika, učenici od kuće donose ubrane listove, cvjetove ili plodove biljaka koje uzgajaju, a dio su popisa biljaka za izradu čajeva. Organizacija je pola posla Učenici u sklopu izvannastavne aktivnosti domaćinstva suše dijelove biljaka za izradu čajeva u prostorima škole. Eko kreativci šivaju vrećice za pohranu čajeva, a modelari od drveta izrađuju kutije za čaj i držače za vrećice čaja. Informatičari izrađuju odgovarajuće etikete za čajeve s najvažnijim podacima. Čajanka pod brajdom U dvorištu škole, pod brajdom organizacija čajanke i druženja učenika, roditelja i lokalnih mještana. Svaki sudionik dobit će brošuru i moći će degustirati čaj po izboru uz krasnoslov poezije bilogorskog kraja. Govorenje poezije pratit će učenici naše škole koji polaze Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru. Jesen na Bilogori Članovi učeničke zadruge sa svojim učiteljima predstavit će svoje čajeve koje su dizajnirali i upakirali u ekološke ambalaže.
Saznaj više
LOGO PROJEKT MIRIŠE NA ZDRAVO I DOMAĆE.jpg
1. animiranje srednjoškolaca, inovatora i rekreativnih sportaša Vukovarsko- srijemske i Osječko- baranjske županije za dizajniranje izradu i testiranje malih jednokratnih uradi-sam plovila od otpadnog materijala za spuštanje Dunavom. Edukacija njihovih mentora. Organiziranje idejne i tehničke pomoći i suradnje s lokalnim i nacionalnim zajednicama tehničke kulture i savezom inovatora - U TIJEKU OD SIJEČNJA 2023. 2. izrada, testiranje i usavršavanje plovila prema sigurnosnim plovidbenim parametrima koje je odradila Lučka kapetanija Vukovar (naš partner u projektu) - U TIJEKU OD TRAVNJA 2023. 3. edukacija budućih sudionika regate o sigurnosnim pravilima plovidbe Dunavom (provode je djelatnici Lučke kapetanije Vukovar i dečki iz vinkovačke i osječke Gorske službe spašavanja - U TIJEKU OD TRAVNJA 2023. 4. edukacijske radionice za foto-safari o staništima, riječnim adama i snimanju prirode (provode je lokalne foto udruge i pojedinci-volonteri) - U TIJEKU OD SVIBNJA 2023. 5. Jaka medijska promocija priprema za regatu, priče i slike dosad napravljenih plovila i iskustava - OD POLOVINE SVIBNJA 5. vožnja regate, U SUBOTU, 24. LIPNJA, vikend uoči Međunarodnog dana Dunava (29. lipnja) jer Dan Dunava ove godine pada na četvrtak. 6. zbrinjavanje jednokratnih plovila u reciklažnom dvorištu u Iloku. - DAN NAKON REGATE 7. Jaka medijska promocija regate i cijelog projekta, najave i prijave za sljedeću regatu - KONTINUIRANO OD ZAVRŠETKA REGATE 8. Edukacija lokalnog stanovništva o osobnim koristima od očuvanja okoliša u kontekstu razvoja kontinentalnog doživljajnog turizma i ostanku mladih u Srijemu i Podunavlju - KONTINUIRANO OD ZAVRŠETKA REGATE 8. Uvrštavanje desne obale Dunava u međunarodne rute doživljajnog turizma za 2024. godinu - KONTINUIRANO OD ZAVRŠETKA REGATE 9. Pripremanje proširenja regate za sljedeću kalendarsku godinu - KONTINUIRANO DO SLJEDEĆE REGATE
Saznaj više
ZEDA LOGO.jpg
Projekt Biljke iz bakinog vrta temelji se na očuvanju bio raznolikosti, uređenje i čišćenje okoliša, te informiranje lokalnog stanovništva s ciljem jačanja svijesti o povezanosti ljudskog djelovanja i prirode, te nužnosti brige za okoliš. Veliku ulogu u očuvanju bio raznolikosti imaju mali poljoprivrednici koji koriste različite vrste sjemena (stare vrste), te tako održavaju genetsku raznolikost. Provedbom projekta učenici će usvojiti teorijska znanja o važnosti očuvanja autohtonih sorti začinskog bilja, sudjelovati će u prikupljanju sjemena, svim fazama uzgoja, te pravilnim čuvanjem sjemena. Također sudjelovati će u izradi info ploče o bio raznolikosti, izradi recikliranog namještaja i videa. Aktivnosti koje su planirane provedbom projekta: 1. Organizacija projektnog tima, koji se sastoji od učenika, voditelja projekta. Tijekom provedbe projekta održati će se 3 sastanka s ciljem utvrđivanja ispunjenja zadanih projektnih ciljeva. Učenici će biti podijeljeni u 3 skupine (promotori, poljoprivrednici i izrađivači). Promotori će biti zaduženi za diseminaciju projekta, poljoprivrednici će biti zaduženi za prikupljanje sadnica i čuvanje sjemena, dok izrađivači će izraditi info pult i reciklirani namještaj. 2. Nabavljanje sjemena i sadnica starih sorti (buhač, bosiljak i ružmarin) 3. Priprema vrta za sijanje i sadnju začinskog bilja 4. Organiziranje predavanja za učenike i lokalnu zajednicu na temu bio raznolikosti ( sastojati će se od promocije projekta, prikaz planiranih aktivnosti projekta) 5. Uređenje parka ispred škole u svrhu informiranja i edukacije (info ploča o bio raznolikosti), izrada namještaja od recikliranog materijala 6. Promocija i evaluacija projekta (snimanje i objava videa o provedi projekta, komunikacija s lokalnim i regionalnim medijima, izrađeno završno evaluacijsko izvješće gdje će biti predstavljeni planirani i ostvareni ciljevi projekta)
Saznaj više
logo.png
Uređenje postojeće i nove flore ( nositelji: članovi DVD-a, trajanje: cijelu godinu), Sadnja sadnica voćki ( nositelji: članovi DVD-a , trajanje: 14 dana), gašenje požara ( nositelji: članovi DVD-a, trajanje: cijelu godinu)
Saznaj više
2023-05-11_095925.png
1. Upravljanje projektom: koordinacija članova projektnog tima, - informiranje o svim informacijama važnim za provedbu projekta, praćenje provedbe projekta, Rezultat aktivnosti: formiran stručni tim, izrađen plan provedbe, dogovorena lokacija i termin održavanja škole u prirodi, dogovoren prijevoz i organizacija u vezi sa školom u prirodi. 2. Škola u prirodi: Edukativne interaktivne ekološke radionice: izlaganje i predavanje s ekološkome tematikom npr. što sve raditi u šumi, kako se ne ponašati u prirodi (npr. teme u vezi sa zaštitom okoliša, štednja vode, reciklaža, razdvajanje otpada , izrada ekološke kozmetike, kako kuhati bez biootpada i slično). Organiziranjem slobodnog vremena (rekreacija, neformalno poučavanje o ekološkim temama na hrvatskom znakovnom jeziku), djeca će moći naučiti osnove o načinima komunikacije i pristupu drugoj djeci sa senzoričkim teškoćama, osobama s gluhosljepoćom, čime će se djecu već od rane dobi senzibiizirati za osobe s invaliditetom. Djeca će imati priliku naučiti pjesmice tijekom izvođenja škole u prirodi na hrvatskome znakovnome jeziku. Aktivnim učenjem u prirodnom okruženju, kao i sportskim, zabavnim i kreativnim aktivnostima ostvarit će se ciljevi natječaja. 3. Socijalizacijske radionice provođene pomoću rekreacijsko-relaksirajućih aktivnosti kojima će biti uspostavljen veći razvoj osjećaja za suradnju među djecom, djecom s teškoćama u razvoju, osobama sa senzoričkim oštećenjima i međusobnog povjerenja i senzibilizacije među različitim dobnim generacijama, čime će se ostvariti i međugeneracijska solidarnosti u prirodi. 4. Mala škola hrvatskoga znakovnoga jezika usmjerena ekološkim temama. 5. Promocija i važnost zdravog načina života putem provedbe škole u prirodi među različitim dobnim skupinama 6. Promidžba projekta i vidljivost: objave o projektu na društvenim mrežama, internetskim mrežama nositelja i partnera projekta.
Saznaj više
341612592_1202294140453682_5029480778895439733_n.jpg
„Festival šuma i šumskih plodova“ kroz svoje sadržaje i aktivnosti promovira vrijednosti i dobrobiti šumskih ekosustava, dok ujedno ima pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih zajednica. Na festivalu ćemo šumsko bogatstvo i bioraznolikost predstaviti kroz kreativne, terapijske, zabavne i edukativne aktivnosti u šumi, za djecu i za odrasle. Ove će godine poseban naglasak biti na edukativnim i zabavnim sadržajima za djecu - koji promoviraju šume i šumska bića. Članovi udruge Modelna šuma i suradnici pripremiti će radionice iz šumske pedagogije, ambijentalne umjetnosti ( land art), kostimirane izvedbe i pričanje priča za djecu; 1. Atelje u prirodi „Šumske boje“ ( za djecu od 4 do 7 godina) – radionica iz šumske pedagogije 2. Udruga za promociju edukacije u prirodi „Drijade“ ( za djecu od 8 do 12 godina) – radionica iz šumske pedagogije 3. Kolektiv "Priče iz šume" - edukativne igre: Šumski istraživači i Lov na blago u šumi 4. Land Art radionica za djecu, kreativno izražavanje s prirodnim i šumskim materijalima - Nikola Faller, ambijentalni umjetnik 5. Pripovijedanje ili pričanje priča na istarskom dijalektu koje su inspirirane šumskim bićima i ruralnom baštinom - Aleksandar Bančić, pripovjedač i dramski pedagog 6. Kostimirana izvedba „Šumska bića Ćićarije“ za djecu i odrasle - autorica Petra Blašković. Izrada kostima Kristina Nefat. Manifestacija se održava na području Ćićarije koja je najšumovitiji dio Istre, a ujedno i predio koji je izgubio 90 % stanovništva u proteklih 60 godina. Zato u manifestaciju uključujemo žitelje s tog područja koje kroz dodatne sadržaje nastojimo zadržati u tom ruralnom prostoru, ali i educirati te tako utjecati na očuvanje biljnih i životinjskih staništa i vrsta u budućnosti. Predviđeni datum festivala je 5. studenog 2023. u Brestu pod Žbevnicom koja je poznato izletište i planinarska destinacija. Festival je zamišljen kao cjelodnevno događanje s raznolikim sadržajima za sve generacije, a osmišljava se i provodi u suradnji s lokalnom zajednicom i za lokalnu zajednicu. Osim edukativnih i kreativnih radionica i izvedbi za djecu i odrasle, festival donosi predavanja, izložbe i instalacije, šumski sajam, šumsku kupku, akustičnu i etno glazbu te naravno šumsku gastronomiju. Promoviramo koncept održivog razvoja tako što na festivalu predstavljamo lokalne udruge, umjetnike i obrtnike koji njeguju tradicionalnu baštinu i poštuju ekološke standarde. Festival je usmjeren na nultu proizvodnju otpada jer će se koristiti višekratne čaše i pribor, reciklirani i prirodni materijali te će se umjesto glazbe „na struju“ izvoditi samo akustična glazba kako se ne bi remetio ekosustav i njegovi stanovnici. Ono što želimo istaknuti je zajednički nazivnik „iz šume“ kako bi realizirali jedan originalan festival koji će promovirati šume i njihove dobrobiti na kreativan i maštovit način s ciljem očuvanja šumskih sustava i povratka ljudi prirodi.
Saznaj više
Festival šuma i šumskih plodova.jpg
Projekt počinje tokom ljetnih mjeseci Vlašićima na otoku Pagu kada se broj stanovnika višestruko povećava zbog dolazaka turista. Kako smo u prethodnim akcijama primjetili, turisti vole sudjelovati u Akcijama čišćenja stoga bi prva faza projekta započela već u kolovozu 2023 godine. Nakon čišćenja okoliša prelazi se na drugu fazu projekta gdje se provodi čišćenje podmorja u uvalama Vlašići i Smokvica sa roniocima i brodovima. Treća faza projekta podrazumjeva održavanje radionica i edukacija za djecu s tematikom zaštite prirode s početkom školske godine. Osim općenitih znanja o nužnosti zaštite prirode, djeca bi imala priliku iz prve ruke naučiti i sve o sadnji i održavanju posađenih stabala. Po završetku radionica i škole u prirodi, kreće se u sadnju drvoreda autohtonih voćaka otpornih na lokalne vremenske uvjete u smislu bure i soli koju sa sobom nosi. U sadnji bi sudjelovali voloteri i djeca kako bi sakupila poučna iskustva. Drvored ostaje generacijama koje dolaze kao podsjetnik na projekt. Suradnju na projektu i promociji istog bi zatražili od Crvenog križa Pag, Čistoće Pag, Hrvatskih šuma, Turističke zajednice Pag, kao i lokalne samouprave te lokalnog mjesnog odbora Vlašići. U vidu suradnje planiramo se obratiti i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za prijedlog vrsti za sadnju kao i pri organiziranju edukativnih radionica. Ukoliko je prikupljeno dovoljno sredstava projekt planiramo proširiti i na ostala mjesta na otoku Pagu zbog svojih pozitivnih učinaka.
Saznaj više
Ajmo Vlašići Zeleni i Plavi.png
Edukativne tematske radionice provodit će se od druge polovice rujna do polovice prosinca 2023. Koncipirane su po tri poludnevne radionice za svaku od tri tematske aktivnosti. Prva aktivnost obuhvaća izgradnju kućice za knjige, za ptice i hotel za kukce od materijala s reciklažnog dvorišta na platou dvorišta. Aktivnosti je obuhvaćeno upoznavanje s reciklažnim dvorištem kroz igru na terenu (kviz, memori, potraga...), važnost očuvanja bioraznolikosti kroz gradnju i postavljanje smještaja za ptice i kukce, recikliranje, popravljanje i apcikliranje postojećeg otpada uz učenja baratanja alatom, osnažuje pristup knjigama kroz izradu i postavljanje mobilne knjižnice. Kroz drugu aktivnost obrađuje se tema pristupa kuhinjskom otpadu kojom će biti obuhvaćeni recepti kuhanja s ostacima, izrade bioenzima (s obzirom da se većina stanovnika bavi nekim oblikom poljoprivrede), načini i postupak kompostiranja (u kanti, u vrtu,…). Osim aktivnog kreativnog rada, sudionicima će biti prikazan film o važnosti tla i brige o njemu. Aktivnost će biti održana u društvenom domu i/ili općinskoj kuhinji. Trećom aktivnosti osvijestit će se pristup tkanini, od njezine proizvodnje do otpada, kroz informacije o mogućnostima upotrebe stare tkanine i emitiranje filma. Stanovnici otoka bit će pozvani da donesu odjeću koju više ne trebaju na reciklažno dvorište, a kako bi se upoznali sa samim sustavom rada reciklažnog dvorišta, čime će se promovirati akcija prikupljanja tekstila. Na kreativnim radionicama koristit će se prikupljeni materijal te će se učit osnove popravljanja (krpanje, prišivka, gumb ), recikliranje i apcikliranje kroz izradu suvenira, označivača stranica, torba, igračaka za životinje i sl.
Saznaj više
LOGO01.jpg
Projekt Daj 5 za okoliš! obuhvaća 5 setova aktivnosti: 1: Pokupim smeće JA, pokupiš smeće TI i okoliš će nam ZABLISTATI! - Općina Bebrina nema vrtić, ali postoji IGRAONICA za djecu s kojom NK BONK ima iznimnu suradnju u pogledu animiranja i rada s djecom u organizaciji raznih sportskih i društvenih aktivnosti. U suradnji s Igraonicom organizirali bi 2 eko akcije čišćenja okoliša – parkova i dječjih igrališta u blizini igraonice (prikupljanje/razvrstavanje otpada) i 1 kreativnu radionicu na teme zaštite okoliša i prirode u okviru koje će na slikovit i dječji maštovit način napraviti plakat s crtežima za podizanje svijesti o brizi za okoliš. 2: Radionica Budi volonter – za najmlađe, kako bi ih upoznali s vrijednostima volontiranja i brige za okoliš održat ćemo radionicu na temu školskog volontiranja i promociju vol. vrijednosti. Ovu aktivnost odradit ćemo u suradnji s Bebrinskom udrugom koja se bavi djecom i mladima, a koja će se uključiti i u suradnju u provedbi vol. akcija s obzirom na njihovo iskustvo. Ovom akcijom ćemo motivirati najmlađe za učenje o volontiranju i o brizi za okoliš kroz planirane ekološke akcije. 3: Volonterska akcija Naša igrališta – naša briga! - U Bebrini postoji nekoliko dječjih igrališta i sportskih sprava koji trebaju novi sjaj, odnosno potrebno je obnoviti (obojiti sprave i ljuljačke, promijeniti sjedišta/daščice, kositi travu, osigurati pristup preko kanala i sl.).Kako bi uredili dječja igrališta i primamili što veći broj djece, roditelja za boravak u prirodi, a mlade zainteresirali za sport i tjelovježbu, organizirat će se velika volonterska akcija koja će uključiti članove kluba, mlade, djecu, roditelje, volontere i sve zainteresirane kako bi zajedničkim snagama uredili okoliš (košnja kosilicama/trimerom, bojanje sprava) i uljepšali boravak u prirodi svima. Dodatno, kako bi omogućili da se navedeni okoliš održava čistim, postavit će se kante za otpad na navedenim mjestima. 4: Volonterska akcija Pokreni sebe – ZAvolontiraj! - Bebrina je bogata brojnim drvećem na igralištima i parkovima. S obzirom na važnost takvih stabala (prirodnih spremnika CO2) važno je očuvati njihovu dugotrajnost. Kako bi to učinili, volonteri odnosno svi zainteresirani (djeca, mladi, roditelji, lok. stanovništvo, članovi kluba) provest će vol. akciju krečenje stabala u selu kako su to nekad ranije radili naši „stari“. Krečenje stabala ima ekološki učinak jer štiti stabla od nametnika, produljuje vegetaciju i sl. 5. Sportske igre za djecu i mlade „Budi aktivan, budi zdrav!“- Nakon što uredimo okoliš, za završnicu projekta organizirat ćemo sportske igre za djecu i mlade kako bi kod njih dodatno potaknuli sportski duh i želju za boravkom u prirodi u slobodno vrijeme (sportovi poput nogometa, graničara, skakanje u vrećama, potezanje užeta i sl.). U organizaciju ove aktivnosti bit će dobro došli roditelji i lok. stanovništvo kao gledatelji i podrška mladim generacijama kojima želimo ostaviti važnu poruku PRIRODA JE VAŽNA, ČUVAJ JU! PRIRODA SMO MI!
Saznaj više
daj-pet-za-okolis.png
U nekoliko etapa bismo, počevši od druge polovine lipnja, te nastavkom u rujnu, listopadu i studenom, čistili odabrane lokacije, na kojima se nalaze i kina ili su u njihovoj neposrednoj blizini, kao i lokacije koje bilježe najveći broj posjetitelja, a to su Bol, Brač, Hvar, Lastovo, Split i Supetar. Akcija (a)more bi se realizira i uz podršku lokalnih partnera, drugih lokalnih klubova, ali i kroz suradnju s osnovnim školama, kako bismo utjecaj i promociju dobrih praksi prenijeli i onim najmlađima. Želeći osnažiti poruku koju ekološke akcije nose, u kinima našeg partnera, bismo organizirali bestplatne filmske projekcije za sudionike i zainteresirano građanstvo, te bismo, kreiranjem video materijala i putujuće izložbe, produžili trajanje ekoloških akcija, te prikazivanjem detalja prikupljanja i zbrinjavanja otpada nastaviti biti podsjetnik i opomena kako (ne) trebamo brinuti o našoj prirodi. Kako bi izložba bila putujućeg karaktera, bila bi izložena u svim gradovima Kina Mediteran, te ostalim nezavisnim kinima hrvatske Kino Mreže do kraja 2023, a promotivni spot bi se vrtio prije filmskih projekcija, čime bismo godišnje došli do brojke od cca. 200.000 gledatelja. Video bi se svakako koristio i na različitim kanalima društvenih mreža, te prezentirao i u sklopu dobrih praksi europskim fondovima, što bi također utjecalo na pozitivnu promociju naše zemlje. Svaka ekološka akcija na navedenim lokacijama bi imala sljedeći raspored: 09:00 Dolazak i registracija sudionika 09:30 Dogovor voditelja i podjela lokacija čišćenja/ podmorje i kopno 10:00 Zaron - čišćenje podmorja i čišćenje plaža 12:00 Podjela zahvalnica sudionicima 12:30 Organizirani ručak 20:30 Otvaranje izložbe i interaktivno predavanje 21:30 Filmska projekcija (besplatan ulaz)
Saznaj više
RK Geronimo.JPG
Studenti bi se na aktivnosti prijavljivali preko naše službene aplikacije, na stranici www.cromsic.hr Radionice bi se održavale u skupinama od 10 ljudi, kako bi se voditelj radionice mogao što kvalitetnije posvetiti sudionicima. Sudjelovanje predavanjima i projekcijama filmova bilo bi omogućeno većem broju studenata, u grupama po 30. Hodogram aktivnosti bio bi podijeljen na pripremna predavanja nakon kojih bi uslijedile radionice po grupama, a radionice istog tipa održale bi se nekoliko puta, kako bismo uspješno uključili što više studenata. Lipanj 2023. Uvodno predavanje: Osnove permakulture Studente bismo uveli u svijet permakulture, upoznali s projektom, predstavilo volontere i predavače te ciljeve i benefite projekta. Predavanje o uzgoju klica i uzgoju sadnica Volonteri udruge „Permakultura Dalmacija”, naučili bi nas osnove uzgoja. Predavanje: Stvaramo održivu zajednicu - Potrebe nas i zajednice Krajnji cilj predavanja je motivacija timova na realizaciju mikroprojekata. Prikupljanje materijala, sadnica, alata potrebnih za provođenja radionica. Izrada evaluacijskih upitnika kojima bismo ispitali životne navike sudionika, istražili njihova očekivanja u vezi projekta te ispitali dosadašnje znanje o permakulturi. Srpanj i kolovoz 2023. Analiza ispunjenih evaluacijskih upitnika te prilagodba projekta očekivanjima polaznika, priprema materijala za provedbu radionica, izrada edukativnih letaka i plakata, promocija nadolazećih radionica. Teambuilding Volonteri udruge CroMSIC i udruge „Permakultura Dalmacija” kroz socijalizaciju i opuštenu atmosferu, sudjelovat će na teambuildingu koji će za glavni cilj imati osnaživanje suradnje i izgradnju kohezije projektnog tima. Rujan, listopad, studeni i prosinac 2023. Tijekom ovog perioda aktivno će se provoditi radionice sadnje i uzgoja biljaka, izrade komposta i ekološke održivosti. Osim redovitog rasporeda radionica koje će se održavati vikendima, tematski odgovarajuća predavanja i filmske projekcije povremeno će se održavati u popodnevnim satima tijekom tjedna. Prosinac 2023. Sudionici radionica ispunit će prethodno osmišljene postevaluacijske upitnike koji će se fokusirati na osobni dojam o: sadržaju radionica, korisnosti projekta, radu predavača i voditelja radionica. Osim dojmova, upitnikom će biti ispitana znanja stečena prilikom aktivnosti. Ispunjeni upitnici potom odlaze na analizu i evaluaciju, temeljitu procjenu korisnosti i uspješnosti provedenog projekta.
Saznaj više
RASTU MOJE BILJCICE.png
Provedba boravka i edukativne radionice za branitelje i članove udruge 106. brigade ZNG RH (50 osoba) o temama važnim za očuvanje okoliša u sklopu organiziranog terenskog posjeta Prirodnom parku Kopački rit sa osiguranim prijevozom autobusom za 50 osoba. Edukaciju će držati stručni vodič za 2 skupine po 25 osoba. Prijevoz do tamo i nazad u unajmljenom autobusu sa vozačem bit će organiziran za siguran dolazak i povratak kući. Radi promidžbe i vidljivosti bit će izvršena nabava majica za promociju projektnih aktivnosti (100 komada) koje će imati oznake Udruge 106. brigade ZNG RH i Uniqua osiguranja. Kroz projektne aktivnosti bit će nabavljene kante za razvrstavanje otpada (papir, plastika i staklo) unutar prostorija udruge kako bi se primjenjivalo naučeno u sklopu radionica te poradili na očuvanju okoliša i smanjenju otpada. Vršit će se promocija putem društvenih mreža i mrežne stranice Udruge te će biti objavljen članak u Glasu Slavonije radi promidžbe i vidljivosti na području OBŽ-a, ali i šire. Praćenje i evaluacija provedbe projekta te izvještavanje o postignutim rezultatima.
Saznaj više
Uniqua.png