Povratak na vrh

Pukotine su dio nas

1. Platforma Pukotine povezana je s barem 5 škola i 5 fakulteta kroz suradnju na događaju Pukotine su dio nas na temu mentalnog zdravlja mladih 2. Kreirana je baza kontakata za direktnu i individualnu komunikaciju kroz newsletter formu o svim aktivnostima promicanja mentalnog zdravlja koje provodi platforma Pukotine 3. Kreiran je Newsletter kao oblik direktne komunikacije prema učenicima i studentima, učiteljima, profesorima i roditeljima u sklopu događaja Pukotine su dio nas, ali i kao nastavak komunikacije kroz daljnji rad platforme 4. Održan jednodnevni događaj Pukotine su dio nas koji će otvoriti dijalog o mentalnom zdravlju mladih ljudi 5. Izabrani učenici i studenti koji će biti dugoročni ambasadori Pukotina i koji su predstavili zaključke događaja u svojim školama i fakultetima 6. Provedena medijska kampanja kojom će rad platforme i događaj Pukotine su dio nas biti predstavljeni javnosti 7. Provedena procesna evaluacija te utvrđen doseg i vidljivost događaja Pukotine su dio nas

O projektu:

1. Okupljanje stručnog tima i priprema događaja Pukotine su dio nas – u pripremi događaja zajedno sudjeluje interdisciplinarni tim okupljen oko platforme Pukotine. Tim čini grupa stručnjaka pomagačkih zanimanja, znanstvenika i kreativaca. Svatko će iz svoje domene sudjelovati u pripremi događanja te popratnih psihoedukativnih i vizualnih materijala kako bi se događaj adekvatno približio mladima. Planirano je cjelodnevno događanje s kombinacijom okruglih stolova, Q&A i Ted Talk formata predavanja i radionica za mlade, uz pripremu letaka i knjižica o platformi Pukotine te psihoedukativnih materijala na temu brige za mentalno zdravlje mladih. 2. Komunikacija sa školama/fakultetima – okupljeni tim održat će sastanke sa stručnim suradnicima srednjih škola te kontaktirati uprave Fakulteta. Ciljna populacija su mladi u dobi od 15. do 25. godine koji će se pozvati putem zainteresiranih škola i Fakulteta, uz uključivanje volontera. 3. Izrada Newslettera i kreiranje/nadopuna baze podataka (u dogovoru sa školama i fakultetima) – kako bi se učenici i studenti pozvali na sam događaj, bit će izrađen atraktivan Newsletter u skladu s vizualnim identitetom platforme Pukotine. Sam će Newsletter biti i poziv na samo događanje ali i prvi psihoedukativni materijal na temu mentalnog zdravlja koji će se dijeliti srednjim školama i fakultetima na području grada Zagreba. 4. Najava eventa – događanje će osim uključivanja učenika i studenata biti najavljeno i u medijima te će dijelovi samog događanja biti prenošeni putem live-streaminga i populaciji zainteresiranih mladih koji ne žive u Zagrebu. 5. Provedba događanja Pukotine su dio nas – u skladu s epidemiološkom situacijom, planirano je cjelodnevno događanje s kombinacijom okruglih stolova s mladima i stručnjacima, Q&A formata te formata Ted Talk predavanja i radionica za mlade, uz dijeljenje letaka i knjižica o platformi Pukotine te distribuciju psihoedukativnih materijala na temu brige za mentalno zdravlje mladih. 6. Odabir učenika i studenata kao ambasadora Pukotina – nakon samog događanja će iz uključenih srednjih škola i fakulteta biti odabrani ambasadori Pukotina koji će i dalje širiti materijale u svojim mikrozajednicama i direktno komunicirati s mladima. 7. Slanje Newslettera sa zaključcima događaja Pukotine su dio nas – planirano je slanje psihoedukativnih materijala, s dijelovima video i audio zapisa sa samog događanja. 8. Izlaganje zaključaka događaja Pukotine su dio nas u školama i fakultetima – u zainteresiranim školama i fakultetima članovi projektnog tima održat će predavanja i radionice uz prikazivanje video materijala sa samog događanja.