Povratak na vrh

Zelene dobre navike

Očekivani rezultati provedbe projekta je provedba pet radionica za tri dobne kategorije s očekivanim brojem od 50 sudionika, usvajanje novih i primjena stečenih znanja i vještina. Provedba dva izleta i aktivnosti u prirodi za tri dobne kategorije, s očekivanim brojem od 50 sudionika za promicanje zdravog načina života te mogućnostima načina smanjenja emisija stakleničkih plinova u svakodnevnom životu. Kao krunu projekta organiziramo dva kampa u prirodi za djecu i mlade u trajanju sedam dana kako bi mogli raditi na sebi i svojoj samostalnosti u vlastitom angažmanu sa mentorima. Sastanci izvoditelja projekta i volontera sa voditeljem u svrhu edukacije mladih unutar 10 sastanaka, po principu da prethode određenim aktivnostima te šest aktivnosti voditeljskog tima za planiranje i evaluaciju aktivnosti u svrhu planiranja provedbe, koordinacije tima i evaluacije planiranih provedenih aktivnosti.

O projektu:

SPECIFIČNI CILJEVI 1.) Pružiti kvalitetan edukativan projekt o gospodarenju otpadom sa naglaskom na djecu i mlade kao nasljednicima našeg ponašanja i djelovanja 2.) Osigurati prostor pozitivne okoline i potrebne alate za poboljšanje svijesti, navika i motiviranosti pojedinaca na preuzimanje uloge aktivnog građana u unaprjeđenju stanja okoliša lokalne zajednice Kroz dva tjedna kampa prožeta aktivnostima i radionicama baziranim na održivosti, zaštiti prirode i ljudskoj simbiozi sa njome, djeca i mladi će samostalno iskusiti kako boravak u djeliću prirode neukaljan čovjekovim dodirom može utjecati na njihova raspoloženja, stavove i motivirati ih za promjene i u svom svakodnevnom životu unutar grada. Uz moment samoodrživosti kampa, naknadno ćemo unutar grada održati radionice kojima se potiče daljnji rad na sebi i svojoj okolini, kao što su kućice za ptice, ozelenjivanje kućanstava biljkama koje koristimo, hranilice za leptire i ptice, izrada kompostera te upcycling otpada u korisne predmete. Kako bi zaokružili priču, uz navedeno ćemo imati i dvije aktivnosti čišćenja teže dostupnih i javnih površina kako bi doprinijeli zelenilu svoje zajednice. Kroz čitav projekt, a po dva prije tjednih kampova se planiraju podrobni sastanci i pripreme voditelja projekta sa izvoditeljima aktivnosti. Svakoj aktivnosti prethodi sastanak voditelja projekta i određene aktivnosti, kao i nakon u svrhu evaluacije i procjene.