Povratak na vrh

Likovnost kao sredstvo učenja

Likovne aktivnosti učenicima s teškoćama u razvoju pomažu u senzomotornoj integraciji, razvoju fine i grube motorike, pokretljivosti, kontroli pokreta i koordinacije, razvijanju prostornih odnosa i orijentacije, razvoju pažnje i koncentracije, neverbalnoj komunikaciji i simboličkom izražavanju te razvoju kreativnosti. Stoga su u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Novoj Gradišci organizirali likovne radionice na kojima su tijekom protekle školske godine  učenici s oštećenjem vida, sluha, jezično-govorne-glasovne komunikacije, specifičnim teškoćama u učenju, poremećajima iz autističnog spektra te intelektualnim teškoćama svladali  različite likovne tehnike kao kreativni način učenja.

Za ovaj projekt školi je odobrena donacija „Radosti života“ za nabavku potrebnog likovnog materijala. Učenici su bili oduševljeni, a projekt je pokazao  da svatko nosi umjetnika u sebi, da se djeca trebaju ohrabriti da se izraze najbolje što mogu te da i kroz ovakve kreativne aktivnosti mogu učiti i razvijati nova znanja i vještine.
Povratak na projekte