Povratak na vrh

Ostavimo djeci u nasljeđe za budućnost - prave navike, te sretne i ugodne domove

Projekt započinje formiranjem internetske baze javno dostupnih znanja, sa min. 15 info publikacija za različite ključne teme, koje su relevantne za novogradnje i cjelovite sanacije zgrada (mjere energetske učinkovitosti, tehnologije, obnovljivi izvori energije, itd.). Slijede napredniji internetski članci (npr. 5) i blog, povezani sa procesom koncipiranja rješenja te dalje osiguravanjem kvalitete izvedbe radova i performansi zgrade. Za bazu znanja pripremit će se min. 4 različita popodnevna predavanja, provedena odvojeno za teme novogradnji i sanacija, obiteljskih kuća i javnih zgrada, koja su dalje prezentirana na internetu. Ključni korak u edukaciji je interaktivni rad sa pojedincima, koji žele osmisliti ili unaprijediti projekte za svoj novi ili renovirani dom. Provodi se individualno i na radionicama, u opsegu min. 10 projekta. Završni korak je internetska diseminacija rezultata interaktivnog rada i svjedočanstva korisnika, zbog motiviranja i približavanja tematike široj populaciji

O projektu:

Projekt je edukativne prirode i namijenjen je široj javnosti, sa fokusom na ključnim skupinama: mlade obitelji sa djecom, upravitelji vrtića i škola, učenici tehničkih škola i studenti. Predviđene su aktivnosti neposrednog educiranja odraslih na predavanjima, radionicama te posredni oblici edukacije odraslih i mladih na javno dostupnoj platformi znanja te projektnih primjera dobre prakse. Svrha provedbe je prikaz primjera dobre prakse i putokaz u pronalaženje optimalnih rješenja, sa kojima može svaka obitelj ili upravitelj javne zgrade postići nadprosječne rezultate u konfiguriranju rješenja za svoj dom, vrtić ili školu. Živimo u svijetu kojeg determiniraju energetske politike sa ciljevima i zahtjevima te ekonomika sa ograničenjima i poticajima. Ciljane skupine ćemo naučiti kako u tom smislu pronaći isključivo najbolja energetska i ekološka rješenja, a to uz optimalne ekonomske performanse. To traži više znanja, iskustva, motivacije i pomoći, sa kojima ćemo im asistirati. Zgrade nisu samo nekretnine, sa kojima moramo dobro i dugoročno planirati. Primarno su naš dom, mjesto stanovanja i druženja te naš vrtić ili škola, u kojima boravimo niz godina, uz želju po što učinkovitijem učenju, sa kojim se pripremamo za samostalniji život i buduće izazove. U tom smislu ćemo ciljane skupine educirati, kako u novogradnjama te postojećim zgradama, sa prilagođenim konceptima i pametnim tehničkim mjerama, ostvariti maksimalni komfor stanovanja i učinkovitost učenja, naravno uz ostale pozitivne prateće utjecaje na naš život i zdravlje. Dok ćemo sa potrebnim osnovnim znanjima i naprednim razmišljanjima educirati i mlade, koji su se odlučili da prirodoslovlje, arhitektura, graditeljstvo i energetika postanu njihova struka i posao, sa kojim žele u budućnosti ostaviti pozitivni pečat na šire okruženje u kojem žive. Zadnji vidik održivosti u projektnoj edukaciji je inovativan i nov, pa s tim još premalo prepoznat. Odnosi se na učenje i shvaćanje šire odgovornosti u traženju rješenja za naše domove i zgrade. Prvi dio sadržaja edukacije je povezan sa osmišljavanjem optimalnog doma za sebe i optimalne javne zgrade za širu zajednicu. Drugi dio ćemo fokusirati u razmišljanja, u pravcu traženja rješenja, koja nisu dobra samo za nas, nego i za širi svijet u kojem živimo te na kojeg želimo minimalno negativno utjecati sa svojim postojanjem i aktivnostima. Učiti ćemo kako postižemo optimalne utjecaje u svim fazama životnog cikla zgrada. Ne samo kroz ekonomiku, energiju i komfor stanovanja, nego i korištenje materijala, prirodnih resursa i obnovljivih izvora. Opisanom temom i ciljevima djelovanja Udruge, zasnovan je projekt edukacije, koji će imati dugoročne utjecaje zbog provedenog projekta te umreženja i poslije završetka. Na početku projekta formiramo javno dostupnu internetsku bazu potrebnih znanja. U drugoj fazi edukacijom (predavanja, radionice) u široj javnosti i sa zainteresiranim pojedincima ostvarujemo zastavljene ciljeve i rješavamo identificirane probleme.

zaštita okoliša

Cilj projekta:

Projekt je koncipiran sa ciljem informiranja, osvještavanja i podizanjem kompetencija, koje će rezultirati mijenjanjem percepcije i širem prihvaćanju kod ciljanih skupina pa s tim utjecati pozitivno na bržu, širu i kvalitetniju realizaciju mnogobrojnih projekata za održive stambene i javne zgrade gotovo nulte energije. Glavni cilj je prikaz mogućnosti u koncipiranju vlastitog doma ili zgrade, koji su energetski, ekološki i ekonomski optimalni iznad očekivanja i prepoznavanja u domaćoj praksi.

Očekivani rezultati:

Projekt započinje formiranjem internetske baze javno dostupnih znanja, sa min. 15 info publikacija za različite ključne teme, koje su relevantne za novogradnje i cjelovite sanacije zgrada (mjere energetske učinkovitosti, tehnologije, obnovljivi izvori energije, itd.). Slijede napredniji internetski članci (npr. 5) i blog, povezani sa procesom koncipiranja rješenja te dalje osiguravanjem kvalitete izvedbe radova i performansi zgrade. Za bazu znanja pripremit će se min. 4 različita popodnevna predavanja, provedena odvojeno za teme novogradnji i sanacija, obiteljskih kuća i javnih zgrada, koja su dalje prezentirana na internetu. Ključni korak u edukaciji je interaktivni rad sa pojedincima, koji žele osmisliti ili unaprijediti projekte za svoj novi ili renovirani dom. Provodi se individualno i na radionicama, u opsegu min. 10 projekta. Završni korak je internetska diseminacija rezultata interaktivnog rada i svjedočanstva korisnika, zbog motiviranja i približavanja tematike široj populaciji

  • Web: https://sunzeb.org/
  • UDRUGA SUNZEB, Ilica 184, 10000 Zagreb
  • Početak projekta: 1. listopad 2017
  • Kraj projekta: 31. prosinac 2017