Povratak na vrh

Česta pitanja i odgovori

Je su li valjane prijave za drugi krug, ako nismo prošli prvi krug prijava?
Projekti prijavljeni u prvom krugu koji nisu odabrani za potporu ne ulaze automatski u drugi krug. Svi projekti prijavljeni u periodu od 1. veljače 2017. do 1. rujna 2017. ulaze u drugi krug.

Koji je najmanji, odnosni najveći iznos potpora koji se može tražiti?
Budući da nije riječ o natječaju, iznos potpora koje će se dodjeljivati odabranim projektima nije unaprijed zadan. Svaki prijavitelj može, sukladno potrebama, zatražiti potpuno ili djelomično financiranje projekta. Projekti će se odabirati na temelju njihove kvalitete, provedivosti i korisnosti za ciljnu skupinu.
 
Koliko projekata će dobiti potporu?
Broj projekata koji će dobiti potporu nije ograničen jer ovisi o kvaliteti i ostalim uvjetima koje projekti trebaju zadovoljiti.

Koji su prihvatljivi troškovi projekta koji se prijavljuje?
Svaki prijavitelj sam određuje za pokriće kojih troškova projekta treba potporu kao i iznos potpore koju traži.

Koje dokumente je potrebno priložiti uz prijavu projekta?
U fazi prijave uz projekt je potrebno poslati fotografiju koja ga opisuje ili logotip organizacije za potrebe ilustracije projekta na internetskoj stranici. Pritom fotografija/ treba imati najmanje 200 KB. Ako projekt uđe u razmatranje za dodjelu sredstava, kontaktirat ćemo prijavitelja i zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije, ako bude potrebno.

Mogu li se škole i vrtići prijaviti sa svojim projektima?
Obrazovne ustanove mogu se prijaviti na „Radost života“.

Koliko opširno treba opisati projekt?
Opis projekta može sadržavati do 3000 znakova s razmacima, cilj do 500 znakova s razmacima a očekivani rezultati do 1000 znakova s razmacima. Organizator zadržava pravo uređivanja tekstova prije objave na internetskoj stranici „Radost života“.

Kada će projekti biti odabrani?
Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. Bit će odabrani do kraja ožujka 2017. Projekti  prijavljeni do 1. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira.

Koje su obveze prijavitelja projekta ako njihov projekt bude odabran prema organizatoru?
UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta. Sve daljnje aktivnosti dogovarat će se pojedinačno sa svakim prijaviteljem. 

Za sve Vaše upite stojimo Vam na raspolaganju!
Za sva dodatna pitanja na usluzi Vam je naša Služba marketinga i komunikacija.
Pišite nam na: komunikacije@uniqa.hr ili nas nazovite na 01/6405-122 

 

Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.